“ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ”

Το σχέδιο Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας το οποίο ζητάμε να υπογράψουν οι επιχειρηματίες.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ

Π.Μ.Σ. – ……………

Σήμερα την … ……………. 201.., στην έδρα του Π.Μ.Σ. στην Αθήνα, οδός Σαπφούς 10, συναντήθηκαν οι εκπρόσωποι τ… …………………………………………..,  που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ……………….., αριθ. …………

1 …………………………………

2………………………………………

και οι εκπρόσωποι του εργασιακού σωματείου με την επωνυμία “Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος” (Π.Μ.Σ.) που εδρεύει στην Αθήνα (Σαπφούς 10)

Βασίλης Παρασκευόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κώστας Σταυρόπουλος, Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ.,

ειδικά και νόμιμα εξουσιοδοτημένοι από το Δ.Σ. του Π.Μ.Σ. και συμφώνησαν στα ακόλουθα, σχετικά με τις αποδοχές και τους όρους εργασίας των μουσικών στην επιχείρηση.

ΑΡΘΡΟ 1 – Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

 1. Μουσικός είναι ο καλλιτέχνης που συμμετέχει στην παράσταση και ερμηνεύει μουσική, είτε ως εκτελεστής οργάνου είτε ως τραγουδιστής.
 2. Θεατρική παράσταση είναι η δημόσια διδασκαλία έργου, οποιασδήποτε μορφής ή αποσπάσματος έργου (πρόζας, μελοδραμάτων, οπερετών, επιθεωρήσεων, μουσικών δραμάτων, χορευτικών έργων κ.λ.π.) μονόπρακτου ή πολύπρακτου ανεξάρτητα από το χώρο της παράστασης και το σκοπό της.

 

 1. Η χειμερινή θεατρική περίοδος αρχίζει ανάμεσα στην 1η και 10η Οκτωβρίου και λήγει την Κυριακή των Βαΐων του επόμενου χρόνου. Η θερινή θεατρική περίοδος αρχίζει ανάμεσα στην 1η και 10η Ιουνίου και τελειώνει την 30η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους.

 

 1. Οι δοκιμές γίνονται για την προετοιμασία της κάθε θεατρικής παραγωγής και λήγουν την προηγούμενη της έναρξης των παραστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 2 – Η σύμβαση, το περιεχόμενο και η λύση της

 1. Στην ατομική σύμβαση κάθε μουσικού, που με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι πρόκειται για σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, πρέπει να περιέχονται: α) η ημεροχρονολογία έναρξης και λήξης της σύμβασης, β) αν πρόκειται για σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης ή για σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους και μερικής απασχόλησης, γ) ο αριθμός των παραστάσεων ανά εβδομάδα και η συνολική χρονική διάρκεια των δοκιμών, δ) το έργο της θεατρικής παράστασης, ε) το όργανο/-α που θα παίζει ο μουσικός ή αν θα ερμηνεύει μουσική τραγουδώντας, ή αν θα πράττει και τα δύο, στ) η θέση του μουσικού στην παράσταση (εμφανής ή όχι), ζ) το θέατρο που θα στεγάζεται ο θίασος όταν η σύμβαση δεν αφορά σε περιοδεία, η) σε περίπτωση περιοδείας, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά το χρονικό διάστημα της διάρκειάς της, θ) ο συμφωνημένος μισθός και η δήλη μέρα καταβολής του, ι) οι ημέρες και οι ώρες εργασίας τόσο κατά τη διάρκεια των δοκιμών όσο και κατά τη διάρκεια των παραστάσεων.

 

 

 1. Η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου του μουσικού μπορεί να είναι πλήρους ή πλήρους και μερικής απασχόλησης. Ρητά συμφωνείται ότι η εργασία του μουσικού κατά το χρονικό διάστημα των δοκιμών θεωρείται πάντοτε πλήρης απασχόληση. Η διάκριση μεταξύ πλήρους και πλήρους και μερικής απασχόλησης στη σύμβαση του μουσικού, αφορά στην παρεχόμενη εργασία του κατά τη διάρκεια των παραστάσεων, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφοι 3 και 4 της παρούσας.

 

 1. Οι ατομικές συμβάσεις των μουσικών θα συντάσσονται σε τρία αντίγραφα, υπογεγραμμένο καθένα από αυτά και από τα δύο μέρη. Ένα αντίγραφο κρατάει ο εργοδότης, ένα ο εργαζόμενος και ένα κατατίθεται στον Π.Μ.Σ. μέσα σε 15 μέρες από την ημερομηνία υπογραφής με ευθύνη του εργοδότη.

 

 1. Οι δοκιμές για κάθε μουσικό αρχίζουν το αργότερο 15 μέρες πριν από την έναρξη των παραστάσεων.

 

 1. Η σύμβαση θεατρικής εργασίας του μουσικού ισχύει το λιγότερο για δυόμιση μήνες (δύο μήνες παραστάσεων και τουλάχιστον 15 μέρες δοκιμών). Επιτρέπεται να συμφωνηθεί μικρότερη διάρκεια της σύμβασης (δοκιμές – παραστάσεις) μόνο στην περίπτωση αντικατάστασης του μουσικού, ο οποίος για σοβαρό λόγο κωλύεται να συνεχίσει να παρέχει την εργασία του.

 

 1. Σε περίπτωση κατά την οποία η θεατρική παράσταση εξακολουθήσει μέχρι και 45 ημέρες και μετά τη χειμερινή ή θερινή περίοδο στην ίδια αίθουσα ή σε άλλη αίθουσα της ίδιας ή άλλης πόλης ή υπό εργοδότη με άλλη επωνυμία, η απασχόληση του μουσικού είναι ενιαία, δηλαδή, υπό οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες καταστάσεις, δεν ισχύει η υποχρέωση της θεατρικής επιχείρησης – του θεατρικού επιχειρηματία για σύναψη με τον μουσικό νέας ατομικής σύμβασης με τη κατ’ ελάχιστον απασχόλησή των δυόμισι μηνών, αφού η απασχόλησή –υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις έως και 45 ημέρες- θα θεωρείται παράταση της ήδη υφιστάμενης ατομικής σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου.

 

 1. Εάν η λήξη της σύμβασης δεν ορίζεται ρητά, τότε αυτή, λήγει στο τέλος της θεατρικής περιόδου (άρθρο 1 παρ. 3).

 

 1. Από την αρχή μέχρι το τέλος της σύμβασης θεατρικής εργασίας, ο μουσικός οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του στον εργοδότη (θεατρική επιχείρηση/θεατρικό επιχειρηματία) και ο τελευταίος (εργοδότης) έχει υποχρέωση να δέχεται τις συμφωνημένες υπηρεσίες του μουσικού (δοκιμές και παραστάσεις).

 

 1. Όταν η σύμβαση εργασίας παρατείνεται μετά την Κυριακή των Βαΐων, ο εργοδότης έχει δικαίωμα να απασχολήσει τον μουσικό τη Μεγάλη Εβδομάδα μόνο για τέσσερις ημέρες και υποχρεούται να τον αμείβει κανονικά ολόκληρη την εβδομάδα με το συμφωνημένο μισθό. Εάν ο εργοδότης δεν απασχολήσει τον μουσικό στη διάρκεια της Μ. Εβδομάδας, ο μουσικός δικαιούται το νόμιμο μισθό για τέσσερις μέρες τη Μ. Εβδομάδα.

 

 1. Εάν ο μουσικός κωλύεται να εργασθεί για σπουδαίο λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του (ασθένεια), έχει το δικαίωμα που του αναγνωρίζει ο νόμος. Εάν η ασθένεια διαρκεί περισσότερο από ένα μήνα, ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να καταγγείλει αζημίως τη σύμβαση του μουσικού μετά από προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή, που η ασθένεια είναι διαπιστωμένη από την αρμόδια υγειονομική υπηρεσία, ο εργοδότης –εφόσον απασχολεί τον μουσικό για χρόνο λιγότερο από το ένα έτος- οφείλει να τον αποζημιώσει με το μισθό μισού μήνα (15 ημέρες).

ΑΡΘΡΟ 3 – Η εργασία του μουσικού

Γενικά

Η εργασία του μουσικού (παραστάσεις και δοκιμές) δεν μπορεί να ξεπερνά τις επτά (7) ώρες την ημέρα, ακόμη και στις περιπτώσεις που ο μουσικός συμμετέχει ταυτόχρονα σε δύο θεατρικές παραγωγές του ίδιου εργοδότη. Ο μουσικός δεν μπορεί να συμμετέχει ταυτόχρονα σε περισσότερες από δύο θεατρικές παραγωγές του ίδιου εργοδότη.

Οι παραστάσεις

 1. Το ανώτατο όριο αριθμού παραστάσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό είναι οχτώ (8) την εβδομάδα και δύο (2) την ημέρα.

 

 1. Απαγορεύεται να δίνονται παραστάσεις σε διαφορετικές πόλεις την ίδια ημέρα στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

 

 1. Οι παραστάσεις δίνονται κατά κανόνα μετά το μεσημέρι. Όταν το έργο το απαιτεί, οι παραστάσεις μπορούν να παρουσιάζονται στο θεατρικό κοινό και μεταμεσονύκτια. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η εργασία του μουσικού για την πραγματοποίηση ημερησίως δύο μη συνεχόμενων χρονικά παραστάσεων (π.χ. πρωινής και απογευματινής παράστασης) την ίδια ημέρα, εκτός αν η πρωινή παράσταση είναι παιδική θεατρική παράσταση.

 

 1. Οι παραστάσεις πρέπει να τελειώνουν το χειμώνα μέχρι την 12η νυχτερινή και το καλοκαίρι μέχρι την 1.00 μετά τα μεσάνυχτα, εκτός αν το έργο το απαιτεί και η παράσταση δίνεται μεταμεσονύκτια, γεγονός που ορίζεται στην ατομική σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου του κάθε μουσικού.

Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης ισχύουν και για την εργασία του μουσικού στο εξωτερικό, εκτός εάν αποδεδειγμένα κάποια διάταξη της παρούσας αντίκειται σε τοπικές διατάξεις ή συνήθειες που ισχύουν στη χώρα που παρέχεται η εργασία.

Οι δοκιμές

 1. Γενική δοκιμή είναι εκείνη που πραγματοποιείται με κοστούμια και μακιγιάζ, εφόσον αυτό απαιτείται για τον μουσικό που συμμετέχει στην παράσταση. Για την παρουσίαση κάθε θεατρικού έργου επιτρέπονται το πολύ τρεις επτάωρες γενικές δοκιμές.

 

 1. Το ανώτατο όριο αριθμού δοκιμών είναι έξι (6) την εβδομάδα. Η διάρκεια της εργασίας στις δοκιμές δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις πέντε (5) ώρες.

 

 1. Αν οι ανάγκες του έργου το απαιτούν, ο σκηνοθέτης μπορεί να κάνει δοκιμές με κοστούμια και μακιγιάζ και στη διάρκεια της 5ωρης δοκιμής.

 

 1. Οι δοκιμές δεν επιτρέπεται να διαρκούν περισσότερο από τρεις (3) ώρες εάν ο μουσικός την ίδια μέρα έχει δύο (2) παραστάσεις με τον ίδιο ή με άλλο θίασο του ίδιου εργοδότη. Σε καμία περίπτωση πάντως η συνολική εργασία δεν μπορεί να ξεπερνά τις επτά (7) ώρες.

 

 1. Ο μουσικός δικαιούται διάλειμμα δέκα (10) λεπτών κάθε ώρα. Με τη συγκατάθεση του θιάσου μπορούν να γίνουν συνεχόμενα ορισμένα διαλείμματα, πάντως στο 5ωρο ο χρόνος διαλείμματος είναι 50 λεπτά και περιλαμβάνεται στο χρόνο εργασίας.

 

 1. Οι δοκιμές γίνονται κατά κανόνα το πρωί και ποτέ πριν από τις 10:00 π.μ. Επιτρέπεται όμως, μετά από σύμφωνη γνώμη των μουσικών, να μετατίθεται η ώρα έναρξης των δοκιμών.

Πάντως δεν επιτρέπεται οι δοκιμές να γίνονται διακεκομμένες και ποτέ μετά το τέλος της βραδινής παράστασης ούτε επιτρέπεται, εκτός από τις γενικές δοκιμές, να παρατείνονται το καλοκαίρι μετά τις 2:00 π.μ. και το χειμώνα μετά την 00.15 π.μ.

ΑΡΘΡΟ 4 – Οι αργίες και η ανάπαυση

 1. Η Πρωτομαγιά, η 24η και 31η Δεκεμβρίου – παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς – είναι ημέρες αργίας των μουσικών που εργάζονται στο θέατρο. Οι παραστάσεις στις εβδομάδες των Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς είναι επτά (7). Κατά την άνω περίοδο, είναι δυνατή ειδική ρύθμιση, εφ’ όσον αυτή συμφωνηθεί σε κοινή συνεδρίαση των εδώ συμβαλλόμενων (Π.Μ.Σ. – ……….) τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες προ της εφαρμογής της.

 

 1. Ο μουσικός δικαιούται μία ημέρα εβδομαδιαίως ανάπαυσης ανεξάρτητα από τον τόπο που παρέχει την εργασία του. Η υποχρέωση εβδομαδιαίας ανάπαυσης ισχύει και για τις περιοδείες στο εξωτερικό.

 

 1. Κατά την ημέρα της εβδομαδιαίας ανάπαυσης που ορίζει ο νόμος απαγορεύεται κάθε απασχόληση του μουσικού. Και βεβαίως και μετά τη λήξη των βραδινών παραστάσεων, απαγορεύεται επίσης κάθε εργασία του μουσικού.

 

 1. Απαγορεύονται οι δοκιμές: α) τα Χριστούγεννα, β) τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, γ) τα Θεοφάνια, δ) τη Μεγάλη Παρασκευή, ε) την Κυριακή του Πάσχα, στ) τη δεύτερη μέρα του Πάσχα, ζ) την 25η Μαρτίου, η) την 15η Αυγούστου και θ) την 28η Οκτωβρίου.

ΑΡΘΡΟ 5 – Ο μισθός

 1. Το ελάχιστο όριο μηνιαίου μισθού του μουσικού (νόμιμος μισθός του μουσικού) ορίζεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων τριάντα έξι (1.236,00) ευρώ, για το χρονικό διάστημα από ……… έως ……………. Ο μουσικός δικαιούται δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, επίδομα αδείας και αποδοχές αδείας ή αποζημίωση μη ληφθείσης αδείας.

 

 1. Στο νόμιμο μισθό περιλαμβάνονται η προσαύξηση νυχτερινής εργασίας και η εργασία που παρέχεται τις Κυριακές. Δεν περιλαμβάνεται η νόμιμη αύξηση για τις εξαιρετέες γιορτές που ορίζει η παρούσα συλλογική σύμβαση.

 

 1. Στην περίπτωση που ο μουσικός υποχρεωθεί από τις περιστάσεις και πάντα κατ’ εξαίρεση, να χρησιμοποιεί στις δοκιμές ή/και στις παραστάσεις ή σε κάποιες δοκιμές ή/και σε κάποιες παραστάσεις το δικό του μουσικό όργανο, τότε ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει στον μουσικό –για όσες ημέρες χρησιμοποιεί το δικό του μουσικό όργανο- το ποσό που θα απαιτούνταν για την μίσθωση από τον εργοδότη αντίστοιχου μουσικού οργάνου. Η καταβολή των ποσών αυτών θα γίνεται κατά τις ημεροχρονολογίες καταβολής του μισθού στον μουσικό.

 

 1. Πλήρης απασχόληση του μουσικού θεωρείται η εργασία που αντιστοιχεί το λιγότερο σε τέσσερις (4) και το περισσότερο σε οκτώ (8) παραστάσεις μίας ή δύο θεατρικών παραγωγών ανά εβδομάδα στον ίδιο εργοδότη. Για την απασχόληση αυτή, ο μουσικός δικαιούται βεβαίως πλήρη ασφαλιστική κάλυψη για την παρεχόμενη εργασία του (25 ένσημα μουσικού).

 

5.Εργασία που αντιστοιχεί έως και σε τρεις (3) παραστάσεις την εβδομάδα, θεωρείται μερική απασχόληση και αμείβεται με το 1/25 του ως άνω μισθού για κάθε ημέρα εργασίας και με την αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη για εργασία για κάθε ημέρα εργασίας (ένα ολόκληρο ένσημο μουσικού). Ειδικά στην περίπτωση αυτή, δηλαδή μερικής απασχόλησης του μουσικού (έως και τρεις παραστάσεις την εβδομάδα), διπλή παράσταση επιτρέπεται μόνο τη μία ημέρα.

 

 1. Ειδικά συμφωνείται ότι για την περίοδο των δοκιμών (που διαρκούν τουλάχιστον 15 μέρες), η εργασία του μουσικού θεωρείται πάντοτε πλήρης απασχόληση –είτε συμβάλλεται με σύμβαση πλήρους είτε πλήρους και μερικής απασχόλησης-. Επομένως για την χρονική περίοδο των δοκιμών (που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 15 ημερών), ο μουσικός αμείβεται από τον εργοδότη για κάθε μήνα εργασίας με το νόμιμο μηνιαίο μισθό. Εννοείται ότι ευνοϊκότερη για τον μουσικό συμφωνία επιτρέπεται. Ο εργοδότης δικαιούται να καθυστερήσει την έναρξη των παραστάσεων κατά ένα 10ήμερο από την ημερομηνία που καθορίζεται στην ατομική σύμβαση του μουσικού. Για το χρονικό αυτό διάστημα ο μουσικός επίσης αμείβεται με το νόμιμο μισθό.

 

 1. Στην περίπτωση που ο μουσικός συμμετέχει ταυτόχρονα σε δύο θεατρικές παραγωγές του ίδιου εργοδότη, και η μία θεατρική παραγωγή βρίσκεται στο στάδιο των δοκιμών ενώ η άλλη στο στάδιο των παραστάσεων, τότε ακόμη και αν οι παραστάσεις που δίνονται ανά εβδομάδα είναι τρεις ή και λιγότερες, ο μουσικός θα θεωρείται πλήρους απασχόλησης αφού στην άλλη θεατρική παραγωγή θα παρέχει την εργασία του στις δοκιμές και επομένως θα αμείβεται με τον πλήρη νόμιμο μηνιαίο μισθό.

 

 1. Συμφωνία για αμοιβή με ποσοστά επί των εισπράξεων επιτρέπεται μόνον επιπροσθέτως του νομίμου –εδώ συμφωνημένου- μισθού.

 

 1. Ο μουσικός που αμείβεται και με ποσοστά δικαιούται κάθε 15ήμερο αναλογία ίση με το ελάχιστο όριο του νόμιμου μισθού. Εκκαθάριση των ποσοστών γίνεται στο τέλος κάθε μήνα. Ο μουσικός που αμείβεται και με ποσοστά δικαιούται βεβαίως δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, επίδομα αδείας και αποδοχές αδείας ή αποζημίωση μη ληφθείσης αδείας.

 

 1. Ο θεατρικός επιχειρηματίας (εργοδότης) έχει υποχρέωση να δίνει στον μουσικό που αμείβεται με ποσοστά όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τις εισπράξεις του. Επίσης έχει υποχρέωση, αν ο μουσικός το ζητήσει να δίνει αντίγραφο των “μπορντερό”.

 

 1. Απαγορεύεται και είναι άκυρη κάθε συμφωνία συμψηφισμού του μισθού, των δοκιμών, των γενικών δοκιμών, των δώρων, των εορτών, των αποδοχών αδείας ή της αποζημίωσης μη ληφθείσας άδειας και του επιδόματος άδειας. Το ίδιο ισχύει και για την προσαύξηση του 75% για την εργασία που παρέχεται: α) την Κυριακή του Πάσχα, β) τη Δευτέρα του Πάσχα, γ) την 25η Μαρτίου, δ) την 15η Αυγούστου, ε) την 28η Οκτωβρίου, στ) την 25η Δεκεμβρίου, ζ) την 1η Ιανουαρίου.

 

12.Ο μισθός (δοκιμών-παραστάσεων) –ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για πλήρη ή πλήρη και μερική απασχόληση-  καταβάλλεται κάθε 15ήμερο. Εκκαθάριση γίνεται στο δεύτερο 15ήμερο κάθε μήνα.

 

 1. Κάθε έγγαμος μουσικός -άνδρας ή γυναίκα- δικαιούται οικογενειακό επίδομα 66 ευρώ (εξήντα έξι ευρώ) το μήνα. Το οικογενειακό επίδομα δικαιούνται και οι δύο σύζυγοι αν είναι εργαζόμενοι έστω και στον ίδιο εργοδότη.

ΑΡΘΡΟ 6 – Άλλες υποχρεώσεις

 1. Ο μουσικός οφείλει να βρίσκεται στο θέατρο μισή ώρα πριν από την παράσταση και πέντε (5) λεπτά πριν από τη δοκιμή. Έχει υποχρέωση να ειδοποιεί έγκαιρα το θεατρικό επιχειρηματία σε κάθε περίπτωση που κωλύεται να εργαστεί, ανεξάρτητα από την αιτία ή από τις συνέπειες του κωλύματος.

 

 1. Ο μουσικός έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τα καθήκοντα που του αναθέτει ο θεατρικός επιχειρηματίας: α) εάν ο μουσικός κληθεί να εκτελέσει καθήκοντα διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται στην σύμβαση εργασίας του ή από αυτά που έχει συμφωνήσει με τον θεατρικό παραγωγό, β) εάν η εκτέλεσή τους είναι αποδεδειγμένα επικίνδυνη για την υγεία ή την σωματική ακεραιότητα του, γ) σε κάθε περίπτωση που ορίζει ο νόμος.

 

 1. Για όλους τους χώρους του θεάτρου (σκηνή, παρασκήνια, φουαγιέ, τουαλέτες κλπ) και για κάθε εν γένει χώρο όπου ο μουσικός βρίσκεται ή παρέχει την εργασία του, πρέπει να έχουν ληφθεί από τον εργοδότη όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Επίσης να διασφαλίζεται η παροχή υπηρεσιών από γιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας.

 

 1. Η αγορά και η συντήρηση κοστουμιών εποχής ή σύγχρονων, καθώς και των ειδικών αξεσουάρ (περούκες, μουστάκια, τσάντες, καπέλα κ.α.), εφόσον ο μουσικός για την εξυπηρέτηση της παράστασης οφείλει να φορέσει, βαραίνουν εξ ολοκλήρου τον εργοδότη.
 2. Η προμήθεια και η συντήρηση όλων των απαιτούμενων και κατάλληλων μουσικών οργάνων και ενισχυτών ηλεκτρικών οργάνων, ηχητικού συστήματος και του εν γένει ηλεκτρικού εξοπλισμού, αποτελεί ευθύνη και έξοδο που βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον θεατρικό επιχειρηματία. Στην εξαιρετική περίπτωση που το απαιτούν οι ειδικές ανάγκες της παράστασης και συμφωνηθεί ότι ο μουσικός θα φέρει το δικό του μουσικό όργανο, τότε τόσο για την φθορά του (του μουσικού οργάνου) από την συνήθη χρήση όσο και για τυχόν βλάβη ή καταστροφή του (ολική ή μερική) και ανεξάρτητα από την αιτία της βλάβης ή καταστροφής, ο θεατρικός επιχειρηματίας οφείλει να καταβάλλει στον μουσικό πλήρη αποζημίωση που θα ισούται με την αποκατάσταση της όποιας φθοράς και βεβαίως τυχόν βλάβης ή την εμπορική αξία καινούργιου –αντίστοιχου σε ποιότητα με το καταστραφέν- οργάνου. Επίσης, στην εξαιρετική περίπτωση που ο μουσικός χρησιμοποιεί το δικό του μουσικό όργανο, ο θεατρικός παραγωγός υποχρεούται να το ασφαλίζει για όλη τη διάρκεια που ο μουσικός παρέχει τις υπηρεσίες του με το δικό του μουσικό όργανο, ακόμη και αν η χρονική αυτή περίοδος αφορά στις δοκιμές.

 

 1. Σε περίπτωση εγγραφής της θεατρικής παράστασης σε υλικό φορέα εικόνας ή ήχου και εικόνας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2121/93 ο μουσικός αμείβεται τουλάχιστον με 415 ευρώ (τετρακόσια δέκα πέντε ευρώ) και η συμμετοχή του θεωρείται υποχρεωτική στην περίπτωση που η εγγραφή γίνεται κατά τη διάρκεια της κανονικής παράστασης.

ΑΡΘΡΟ 7 – Περιοδείες, Ταξίδια. Απασχόληση εκτός έδρας

 1. Οι ημέρες ταξιδιού σε απόσταση μεγαλύτερη από 50 χιλ. από την έδρα της επιχείρησης, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, για την εκτέλεση της σύμβασης, θεωρούνται ημέρες εκτός έδρας εργασίας. Επίσης θεωρούνται ημέρες κανονικής εργασίας, όσες ημέρες ο περιοδεύων θίασος παραμένει πρόσκαιρα στην έδρα του, έστω και αν δεν πραγματοποιεί δοκιμές ή παραστάσεις.

 

 1. Η διάρκεια του ταξιδιού δεν μπορεί να ξεπερνά τις τρεις (3) ώρες όταν ο θίασος δίνει δύο (2) παραστάσεις και τις πέντε (5) ώρες όταν ο θίασος δίνει μία (1) παράσταση την ημέρα. Η διάρκεια του ταξιδιού και των παραστάσεων σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις επτά (7) ώρες την ημέρα. Μετά το τέλος του ταξιδιού θα παρέχεται υποχρεωτικά στον μουσικό ο αναγκαίος χρόνος ανάπαυσης μέχρι την έναρξη της παράστασης.

 

 1. Στις περιοδείες απαγορεύεται οι μουσικοί να ταξιδεύουν μετά την παράσταση εκτός εάν η παράσταση δόθηκε σε οικισμό που απέχει μέχρι 50 χλμ. από την έδρα του θεάτρου και δεν υπάρχει κατάλυμα στον τόπο που δόθηκε η παράσταση. Σ’ αυτήν την περίπτωση ο μουσικός δικαιούται αποζημίωση εκτός έδρας, για το ταξίδι της επιστροφής στην έδρα του την επόμενη μέρα.

 

 1. Στις περιοδείες απαγορεύεται τα ταξίδια να αρχίζουν πριν από τις 9.00 π.μ. εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από τις ειδικές συνθήκες δρομολογίων των συγκοινωνιακών μέσων.

 

 1. Τα ταξίδια κατά τη διάρκεια της νυχτερινής ώρας ή της καθορισμένης ημέρας ανάπαυσης επιτρέπονται μόνο όταν αυτό επιβάλλεται από τις ειδικές συνθήκες δρομολογίων των συγκοινωνιακών μέσων. Στην περίπτωση αυτή, εάν ο μουσικός στερήθηκε τη νυχτερινή του ανάπαυση δικαιούται ισόχρονη ανάπαυση άλλη μέρα της εβδομάδας, που θα καθορίζει ο εργοδότης και θα ανακοινώνει στον αντιπρόσωπο του Π.Μ.Σ. στο θίασο.

 

 1. Όταν ο μουσικός για την εκτέλεση της σύμβασης, πρέπει να ταξιδέψει, ο θεατρικός επιχειρηματίας επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα ταξιδιού (μετάβασης και επιστροφής) και αναλαμβάνει με δική του ευθύνη τη μεταφορά των αποσκευών και των μουσικών οργάνων του μουσικού από το ένα θέατρο στο άλλο, εκτός από τις μικροαποσκευές που ο μουσικός μπορεί να μεταφέρει στο χέρι. Ο Θεατρικός επιχειρηματίας εξασφαλίζει την ασφαλέστερη μεταφορά των μουσικών εκείνων οργάνων, που δεν μπορούν να μεταφερθούν σαν χειραποσκευή. Στην περίπτωση φθοράς του μουσικού οργάνου –λόγω της μεταφοράς-, βλάβης, ολικής ή μερικής καταστροφής του, ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 6 της παρούσας.

 

 1. Στα έξοδα του ταξιδιού στο εξωτερικό περιλαμβάνονται και όλα τα έξοδα έκδοσης θεώρησης του διαβατηρίου και η φροντίδα για την έκδοσή του, ο μουσικός όμως οφείλει να παραδώσει έγκαιρα στο θεατρικό επιχειρηματία όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά.

 

 1. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση Γ΄ θέσης στα πλοία. Στο σιδηρόδρομο επιτρέπεται η χρησιμοποίηση Β΄ θέσης.

 

 1. Ο θεατρικός επιχειρηματίας οφείλει, εάν το ζητήσει ο μουσικός, να εξασφαλίσει τα έξοδα επιστροφής του στον τόπο κατοικίας ή διαμονής του.

 

 1. Ο μουσικός για κάθε ημέρα παραμονής του σε απόσταση μεγαλύτερη από 50χλμ. από την έδρα του, δικαιούται εκτός από τον καταβαλλόμενο μισθό του, αποζημίωση εκτός έδρας 140 ευρώ (εκατόν σαράντα ευρώ). Η εκτός έδρας αποζημίωση καταβάλλεται επίσης και στην περίπτωση που ο μουσικός εργαστεί σε απόσταση μεγαλύτερη των 50χλμ. από την έδρα του και επιστρέψει σ’ αυτή την ίδια ημέρα.

 

 1. Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται και όταν ο μουσικός προσλαμβάνεται ειδικά για την εκτέλεση περιοδείας.

 

 1. Απαγορεύεται κάθε συμφωνία περί πολλαπλής έδρας.

 

 1. Η ημέρα ταξιδιού για την επιστροφή του μουσικού στην έδρα του θεωρείται ημέρα εκτός έδρας εργασίας. Θεωρείται επίσης ημέρα εκτός έδρας εργασίας η ημέρα επιστροφής του μουσικού στην έδρα του και όταν η σύμβαση έχει λήξει.

 

 1. Ο μουσικός για κάθε ημέρα παραμονής του στο εξωτερικό, δικαιούται εκτός από τον καταβαλλόμενο μισθό του, αποζημίωση εκτός έδρας ίση με το 300% του 1/25 του νόμιμου μισθού. Ο εργοδότης οφείλει επιπλέον να παρέχει στον μουσικό διαμονή σε ξενοδοχείο κατηγορίας αντίστοιχης με την Β΄ κατηγορία των ελληνικών ξενοδοχείων με πρωινό. Τα έξοδα μετακίνησης του μουσικού και των μουσικών οργάνων από το ξενοδοχείο στον τόπο εργασίας και αντίστροφα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον επιχειρηματία.

Προκειμένου για θιάσους που μεταβαίνουν ή μετακαλούνται στο εξωτερικό στα πλαίσια των μορφωτικών ανταλλαγών ή σε  αναγνωρισμένα καλλιτεχνικά φεστιβάλ μπορεί ο εργοδότης, με σύμφωνη όμως γνώμη του Π.Μ.Σ., να προσαυξήσει κατά 250% το 1/25 του νόμιμου μισθού που θα καταβάλλεται σε τοπικό νόμισμα με βάση την επίσημη ισοτιμία του τοπικού νομίσματος με το ευρώ. Και στις δύο άνω περιπτώσεις παρέχεται στον μουσικό διαμονή σε ξενοδοχείο αντίστοιχο κατηγορίας τριών αστέρων των ελληνικών ξενοδοχείων με πρωινό κ.λ.π.

ΑΡΘΡΟ 8 – Ενοχικοί όροι.

 1. ……………………………. υποχρεούται να παρακρατά την συνδικαλιστική εισφορά των μουσικών μελών του Π.Μ.Σ., το ύψος της οποίας ορίζεται από το Δ.Σ. του Π.Μ.Σ. και να τις αποδίδει στον Π.Μ.Σ. μέσω του εκπροσώπου του στο τέλος κάθε μήνα.

 

 1. Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν να μεταφέρεται, μετά από έγκριση του Π.Μ.Σ., η εβδομαδιαία αργία του θεάτρου σε άλλη μέρα της εβδομάδας. ΜΟΝΟ εάν συμπίπτει με μία από τις παρακάτω γιορτές: α) Πρωτοχρονιά β) Θεοφάνια γ) 25η Μαρτίου δ) Κυριακή του Πάσχα ε) Δευτέρα του Πάσχα στ) 15η Αυγούστου ζ) 28η Οκτωβρίου η) Πρώτη μέρα Χριστουγέννων θ) Δεύτερη μέρα Χριστουγέννων.
 2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3 παράγραφος 1, οι παραστάσεις που πραγματοποιούνται στην επαρχία (περιοδείες κ.λ.π.) είναι δυνατόν, με σύμφωνη γνώμη του Π.Μ.Σ. να είναι μέχρι 12 (δώδεκα). Στην περίπτωση αυτή για κάθε επί πλέον παράσταση [πέραν των οκτώ (8)] ο μουσικός αμείβεται  με τουλάχιστον το 1/25 του βασικού νόμιμου μισθού.

ΑΡΘΡΟ 9 – Τελικοί όροι.

 1. Όροι των ατομικών συμβάσεων ευνοϊκότεροι για τους μισθωτούς δεν θίγονται από την παρούσα και ιδίως δεν μπορούν να μειωθούν τυχόν καταβαλλόμενες ανώτερες αποδοχές.

 

 1. 2. Εάν μία συγκεκριμένη θεατρική παραγωγή συνεχίζει να παρουσιάζεται στο θεατρικό κοινό στον ίδιο ή άλλο χώρο, στην Αθήνα ή σε άλλη πόλη, υπό εμφανιζόμενο άλλο εργοδότη, από αυτόν που αρχικά συμβλήθηκε στην παρούσα ΣΣΕ και παρουσίασε αρχικά την συγκεκριμένη θεατρική παραγωγή, τεκμαίρεται ότι η εμφάνιση του νέου διαφορετικού θεατρικού επιχειρηματία έλαβε χώρα προς το σκοπό της καταστρατήγησης των όρων της παρούσας. Οπότε, σε αυτήν την περίπτωση, ισχύουν και για τον εμφανιζόμενο νέο εργοδότη όλες οι ρυθμίσεις της παρούσας και ο τελευταίος θα δεσμεύεται από τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από την παρούσα ΣΣΕ.
 2. Η παρούσα επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας ισχύει για τις συμβάσεις που εκτελούνται στην Αθήνα, στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό (περιοδείες).
 3. Το δικαίωμα άδειας και επιδόματος αδείας των μουσικών ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, εάν δεν ισχύουν ευνοϊκότερες διατάξεις για τον ηθοποιό.
 4. Από την ημέρα που ισχύει η παρούσα καταργείται κάθε παλαιότερη ρύθμιση εφόσον αντίκειται στους έγκυρους και ισχυρούς όρους της.

Η παρούσα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας είναι τριετής και ισχύει από ……………. έως ………………

 

Για τ…..                                                            Για τον Π.Μ.Σ.