Για τους ωρομίσθιους Καθηγητές των Δημοτικών Ωδείων

Π.Μ.Σ.pmu@pmu.gr 

Το αίτημα που διαμορφώσαμε και στείλαμε στο Υπουργείο Εσωτερικών για τους ωρομίσθιους στα Δημοτικά Ωδεία. Με αυτό το αίτημα προσπαθούμε να κρατήσουμε την ανάγκη για ενιαία αντιμετώπιση όλων των εργαζομένων στους Δήμους άσχετα από τις σχέσεις εργασίας, την ειδικότητα ή τη Δομή που απασχολούνται. Συντασσόμαστε με το ενιαίο αίτημα όλων των Σωματείων στο Δημόσιο τομέα, να μην υπάρχει καμία ανάκληση εργασιακής σχέσης και οι αποδοχές να καταβληθούν σε όλους χωρίς καμία περικοπή. Από την άλλη, είναι κρίσιμο για μια κατηγορία συναδέλφων που εργάζονται για λίγες ώρες με πολύ χαμηλές αμοιβές στα Δημοτικά Ωδεία, να μπορέσουν να επωφεληθούν των ειδικών μέτρων που έχει αποφασίσει το Υπουργείο Εργασίας εφόσον αποκτούν αυτή τη δυνατότητα από παράλληλη απασχόληση στον Ιδιωτικό τομέα.

Επισυνάπτουμε το αίτημά μας προς το Υπουργείο.

Αρ. Πρωτ. 1943/Προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκο

Η πλειοψηφία των εργαζομένων στα Δημοτικά Ωδεία απασχολούνται με  ανταποδοτικές συμβάσεις και η αμοιβή τους προκύπτει αποκλειστικά από τα δίδακτρα που πληρώνουν οι μαθητές τους. Μέχρι σήμερα  το Υπουργείο σας δεν έχει δώσει σαφή κατεύθυνση στους Δήμους για το αν θα πληρωθούν κανονικά οι εργαζόμενοι με τις παραπάνω συμβάσεις που εργάζονται στα δημοτικά ωδεία, παρόλο το ότι είναι Φορείς που έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους με Κυβερνητική απόφαση.  Οι μουσικοί που εργάζονται στις δομές αυτές είναι ωρομίσθιοι και πολλοί απ’ αυτούς εργάζονται για λίγες ώρες την εβδομάδα με μηνιαίες αποδοχές κάτω και από 100 ευρώ. Γι’ αυτό αναγκάζονται να εργάζονται και σε Ιδιωτικά ωδεία ή σε συναυλίες ακόμα και σε νυχτερινά μαγαζιά. Λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της επιδημίας όλες αυτές οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ανασταλεί.

Ζητάμε

  1. Με Υπουργική απόφαση να υποχρεώσετε τους Δήμους να καταβάλουν κανονικά τις αμοιβές των ωρομίσθιων στα Δημοτικά Ωδεία, ενισχύοντάς τους με ανάλογη χρηματοδότηση για την κάλυψη αυτών των δαπανών.
  2. Για τις περιπτώσεις των συναδέλφων που εργάζονται σαν ωρομίσθιοι με λίγες ώρες σε αυτές τις δομές, να τους δίνεται τη δυνατότητα να επιλέξουν αν θα ενταχθούν στο επίδομα και τα μέτρα του Υπουργείου Εργασίας (αν έχουν τις προυποθέσεις από παράλληλη απασχόληση)  ή θα καλυφθούν από τις αμοιβές τους στο Δημοτικό Ωδείο.

Το δεύτερο αίτημα που διατυπώνουμε είναι επείγον για την επιβίωση πολλών συναδέλφων που εργάζονται με τις απαράδεκτες συμβάσεις με αντίτιμο και δεν αποτελεί προνομιακή μεταχείριση.  Ελπίζουμε να κατανοείτε ότι κάποιος εργαζόμενος δεν μπορεί να ζήσει με 100 ευρώ το μήνα. Πριν την επιδημία αυτοί οι συνάδελφοι είχαν παράλληλη απασχόληση στον Ιδιωτικό τομέα για να επιβιώσουν. Σήμερα με τα μέτρα της Κυβέρνησης ενάντια στη επέκταση της επιδημίας, αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει. Γι’ αυτούς τους λόγους είναι άμεση ανάγκη να  ικανοποιήσετε το παραπάνω αίτημά μας και να βγάλετε πολλούς συναδέλφους μας και τις οικογένειές τους, από το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται.

Για το Δ.Σ.

                                         Ο Πρόεδρος                                              Ο Γ. Γραμματέας

Βασίλης Παρασκευόπουλος                                 Κώστας Σταυρόπουλος

 

Οδηγία για την αίτηση για το έκτακτο επίδομα

Π.Μ.Σ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ!
(από το φύλλο ΦΕΚ Β 1078 28-3-20)

(Σημείωση ΠΜΣ: Προσοχή στο 2., για τα στοιχεία της επιχείρησης που έχει υποβάλει την αίτηση με τα ονόματα των εργαζομένων)

Aρθρο 4: Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού

1) Υπεύθυνη Δήλωση των εργαζομένων για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού
1. Οι εργαζόμενοι υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), με τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενων με εξαρτημένη εργασία σε Επι- χειρήσεις – Εργοδότες των οποίων, είτε η επιχειρηματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, οπότε οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος κύριας κατοικίας, είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοιού COVID-19, για τη χορήγηση έκτακτης οι- κονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού» στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.yeka.gr).
2. Στην υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων και του αριθμού πρωτο- κόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργο- δότη στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», τα οποία αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», και τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).
Επίσης, δηλώνουν και το αν μισθώνουν κύρια κατοικία, καθώς και τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μίσθιου ακινήτου, προκειμένου να τύχουν της έκπτωσης της πα- ραγράφου 2 του άρθρου δεύτερου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68).
3. Η ανωτέρω ηλεκτρονική πλατφόρμα τηρείται για το σκοπό αυτό, στη Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία της Γενικής Γραμματείας Εργασίας, του Υπουρ- γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
4. Η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης πραγματοποιεί- ται εντός του χρονικού διαστήματος από 1/4/2020 μέχρι και 10/4/2020, ως εξής :
Την 1/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 1 Την 2/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 2 Την 3/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 3 Την 4/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 4 Την 5/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 5 Την 6/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 6 Την 7/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 7 Την 8/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 8 Την 9/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 9 Την 10/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 0.
Το ανωτέρω χρονικό διάστημα δύναται να παραταθεί.

Επιστολή του Σωματείου Μουσικών Β. Ελλάδος

Την παρακάτω επιστολή του Σ.Μ.Β.Ε. προσυπογράφει το Δ.Σ. του Π.Μ.Σ. και στηρίζει τις διεκδικήσεις του Σωματείου.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Σ.Μ.Β.Ε.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

NORTHERN GREECE MUSICIAN’S UNION

Ε Τ Ο Σ Ι Δ Ρ Υ Σ Ε Ω Σ 1922

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1015 / 1922 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Θ.

ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 11 54621 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ. 2310.271.698

e-mail:smve220@yahoo.gr   smve22@gmail.com

αρ. Πρωτοκόλλου 1910 Θεσσαλονίκη 26/03/2020

Προς:

α) Τον Πρωθυπουργό

β) τον Υπουργό Οικονομικών τους Υφυπουργούς και τους Γ. Γραμματείς,

γ) τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης & τους Υφυπουργούς και τους Γ. Γραμματείς,

δ) την Υπουργό Πολιτισμού και τους Γ. Γραμματείς

«Ανοιχτή επιστολή – γνωστοποίηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Μ.Β.Ε. με θέμα την διεύρυνση των προϋποθέσεων για την παροχή της έκτακτης επιδότησης». read more…

Υπογραφές ενίσχυσης των αιτημάτων μας

Π.Μ.Σ.pmu@pmu.gr

Ακολουθεί ένα κείμενο που θέλουμε να γίνει μέσο πίεσης στη κυβέρνηση για να ικανοποιήσει το αίτημά μας για επιβίωση των εργαζόμενων του κλάδου. Το κείμενο αυτό έχει συνδιαμορφωθεί μαζί και με άλλα Σωματεία από το χώρο του Θεάματος – Ακροάματος  που έχουν τα αντίστοιχα προβλήματα. Στόχος μας να μαζευτούν όσες περισσότερες υπογραφές γίνεται για να ασκήσουμε πίεση στη κυβέρνηση που αρνείται να απαντήσει έστω και τηλεφωνικά στα αιτήματα που βάζετε όλοι σας και προσπαθούμε να μεταφέρουμε ως εκπρόσωποι. Μπορείτε να δείτε τη καταγγελία που έχουμε στείλει σα Σωματεία στην ιστοσελίδα μας. Επίσης στην ιστοσελίδα μας θα υπάρξει και η τελευταία ΠΝΠ που διευκρινίζει κάποια ζητήματα για το επίδομα των 800 ευρώ. To κείμενο των υπογραφών σας το στέλνουμε επισυναπτόμενο και

Όποιος συνάδελφος συμφωνεί και υπογράφει το κείμενο μπορεί να στείλει απάντηση που να διατυπώνει τη συμφωνία του στο mail μας.

ΚΕΙΜΕΝΟ

Εμείς οι μουσικοί, ηθοποιοί, τεχνικοί και εργαζόμενοι στο Θέαμα- Ακρόαμα που υπογράφουμε αυτό το κείμενο διεκδικούμε να στηριχθεί αποφασιστικά το εισόδημα όλων των εργαζόμενων και των ανέργων του κλάδου.

Εξαιτίας των αντιλαϊκών πολιτικών που εφάρμοσαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, εδώ και χρόνια προσπαθούμε μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες και με πολλές στερήσεις να επιβιώσουμε από την Τέχνη μας.

Ο κλάδος μας μαστίζεται από την ανεργία ή την περιστασιακή απασχόληση, ενώ οργιάζει η αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία. Η κατάργηση της υποχρεωτικότητας  των Συλλογικών Συμβάσεων για τους εργοδότες οδήγησε σε ένα εργασιακό περιβάλλον που μας εξαναγκάζει να δουλεύουμε χωρίς  τα υποτυπώδη δικαιώματα και με  την αγωνία της επιβίωσης να εντείνεται  ολοένα και περισσότερο. Η πανδημία ήρθε να διογκώσει όλα τα προβλήματά μας στο έπακρο. Κάθε δραστηριότητα στους τομείς που απασχολούμαστε (κέντρα διασκέδασης, συναυλίες, θέατρα, εκπαίδευση) διακόπηκε και οι περισσότεροι από εμάς  δεν έχουμε πια  καμία πηγή εισοδήματος. Για τη συντριπτική πλειονότητα οι δουλειές  σταμάτησαν -όπως συνήθως- τον Φλεβάρη,  όταν πρωτοεμφανίστηκε ο κίνδυνος της επιδημίας στη χώρα μας, ενώ ακυρώθηκαν όλες οι δραστηριότητες του Μάρτη και του Απρίλη. Ως αποτέλεσμα το μεγαλύτερο κομμάτι του κλάδου δεν δικαιούται ούτε το επίδομα των 800 ευρώ. Απ’ ό,τι φαίνεται, αν όλα πάν καλά, κάποιοι λίγοι από μας θα μπορέσουν να δουλέψουν μετά τον Ιούλη και οι περισσότεροι από τον Οκτώβρη.

ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ Σ’ΑΥΤΟ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

Να σταματήσει η Κυβερνητική κοροϊδία που από τη μια δίνει δις στους επιχειρηματίες και από την άλλη απαξιεί ακόμη και να απαντήσει  στα Σωματεία μας που ζητάνε την εξασφάλιση τροφής και στέγης για τους εργαζόμενους του κλάδου.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

 

  • Καθολική εφαρμογή του επιδόματος σε όλους τους ηθοποιούς, μουσικούς και τους εργαζόμενους στο θέαμα – ακρόαμα ανεξάρτητα από τις εργασιακές σχέσεις. Παροχή του σε μηνιαία βάση μέχρι να ξεπεραστεί η κρίση
  • Παροχή επιδόματος ανεργίας στο σύνολο των ανέργων ,μέχρι να ξεπεραστεί η κρίση, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
  • Το εποχικό επίδομα που δίνεται κατά τη διάρκεια του Φθινοπώρου, να δοθεί χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
  • Ασφαλιστική ικανότητα για όλους τους εργαζόμενους του κλάδου
  • Γενναία  χρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος υγείας. Πρόσληψη του αναγκαίου υγειονομικού και ιατρικού προσωπικού με μόνιμες εργασιακές σχέσεις. Επίταξη των ιδιωτικών δομών υγείας για να αντιμετωπισθεί η επιδημία
  • ‘Άμεση χορήγηση δωρεάν σε όλο τον πληθυσμό των αναγκαίων μέσων ατομικής προστασίας. Εδώ και τώρα χορήγηση των μέσων προστασίας στο υγειονομικό προσωπικό ,που δίνει ηρωική μάχη στα νοσοκομεία με θυσίες και προσωπικό κόστος.
  • Καμία περιστολή των εργασιακών και δημοκρατικών δικαιωμάτων με πρόσχημα την επιδημία

ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ,  ΔΕ ΜΕΝΟΥΜΕ ΦΟΒΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΣΙΩΠΗΛΟΙ

 

 

 

 

Κείμενο προς τον Υπουργό Εργασίας

Π.Μ.Σ.

Διαβάστε παρακάτω το κοινό με το ΣΕΗ και το ΣΕΘΕΑ κείμενο που στείλαμε στον Υπ. Εργασίας για τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί και αφορούν τον κλάδο μας. Τις δυο τελευταίες μέρες που προσπαθούμε εκ νέου να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά με το Υπουργείο, βρίσκουμε τα τηλέφωνα κατεβασμένα.

ΚΟΙΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κατόπιν της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας σας γνωστοποιούμε ότι τα μέτρα που εξαγγείλατε για  ηθοποιούς, μουσικούς και διάφορες άλλες ειδικότητες στο Θέαμα – Ακρόαμα αφορούν μόνο ένα μικρό ποσοστό των συναδέλφων μας που βρίσκονται ήδη σε παραγωγές. read more…

Για τους ωρομίσθιους Καθηγητές των Δημοτικών Ωδείων

Π.Μ.Σ.pmu@pmu.gr  Το αίτημα που διαμορφώσαμε και στείλαμε στο Υπουργείο Εσωτερικών για τους ωρομίσθιους στα Δημοτικά Ωδεία. Με αυτό το αίτημα προσπαθούμε να κρατήσουμε την ανάγκη για ενιαία αντιμετώπιση όλων των εργαζομένων στους Δήμους άσχετα από τις σχέσεις...

read more

Οδηγία για την αίτηση για το έκτακτο επίδομα

Π.Μ.Σ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ! (από το φύλλο ΦΕΚ Β 1078 28-3-20) (Σημείωση ΠΜΣ: Προσοχή στο 2., για τα στοιχεία της επιχείρησης που έχει υποβάλει την αίτηση με τα ονόματα των εργαζομένων) Aρθρο 4: Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού...

read more